Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling
plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed
door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

DEFINITIES

 1. Sofieloves: gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64251829 handelend
  onder de naam Sofieloves.
 2. Website: de website van Sofieloves, te raadplegen via www.sofieloves.com en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Sofieloves en/of
  zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Sofieloves en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden
  integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sofieloves zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk
  schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van,
  of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Sofieloves slechts bindend, indien en voor zover deze door Sofieloves
  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die
  voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
  bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

PRIJZEN EN INFORMATIE

 1. Alle op de Website en in andere van Sofieloves afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van
  overheidswege worden opgelegd.
 2. De verzendkosten bedragen € 6,95. Deze kosten kunnen ook op de website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in
  het bestelproces worden weergegeven.
 3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sofieloves kan echter niet garanderen dat alle informatie
  op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Sofieloves afkomstige
  materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Sofieloves kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Sofieloves en het voldoen aan de daarbij
  door Sofieloves gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sofieloves onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
  aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst
  te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Sofieloves
  het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Sofieloves kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Sofieloves op grond van dit onderzoek goede gronden
  heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
  voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5. Sofieloves heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

 

REGISTRATIE

 1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf
  verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Sofieloves is niet aansprakelijk voor misbruik van de
  inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via
  het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te
  wijzigen en/of Sofieloves daarvan in kennis te stellen, zodat Sofieloves gepaste maatregelen kan nemen.

 

UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Zodra de bestelling door Sofieloves is ontvangen, stuurt Sofieloves de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig
  mogelijk toe.
 2. Sofieloves is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. De levertermijn bedraagt in beginsel 1-3 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Sofieloves.
 4. Indien Sofieloves de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord
  gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5. Sofieloves raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of
  per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
  uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht
  van de producten.
 7. Sofieloves is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is.
  Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

HERROEPINGSRECHT

 1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Sofieloves binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van
  redenen,
  kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product
  heeft ontvangen, of: als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het
  laatste product heeft ontvangen.als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door
  hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten
  gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
  het eerste product heeft ontvangen.
 2. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
 3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. klant zal de verpakking slechts openen
  en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat
  deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
  toegestaan in het vorige lid.
 5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan
  Sofieloves, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Sofieloves kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Sofieloves bevestigt in geval van een digitale
  melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van
  dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor
  herroeping is bijgesloten.
 6. Producten kunnen geretourneerd worden aan:
  Sofieloves
  Libanonweg 34A
  3061 KK
  Rotterdam, Nederland
 7. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
  terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan
  de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sofieloves de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
  Tenzij Sofieloves aanbiedt het product zelf af te halen, mag Sofieloves wachten met terugbetalen tot Sofieloves het product heeft ontvangen of tot klant
  aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 8. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

BETALING

Klant dient betalingen aan Sofieloves volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Sofieloves is vrij in
de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van
14 dagen ingaand op de dag na levering.

 

GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Sofieloves staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
  en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  specifiek overeengekomen, staat Sofieloves er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Sofieloves, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de
  Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
  Sofieloves daarvan in kennis te stellen.
 4. Indien Sofieloves de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding
  is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

 

KLACHTENPROCEDURE

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
  van Sofieloves, dan kan hij bij Sofieloves telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Sofieloves geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk
  is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Sofieloves binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de
  termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

PERSOONSGEGEVENS

Sofieloves verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

SLOTBEPALINGEN

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst
  worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sofieloves gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in
  dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling
  gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
  van de e-mail voldoende vaststaat.

 

CONTACTGEGEVENS:

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Sofieloves
Libanonweg 34A
3061 KK
Rotterdam, Nederland
E: info@sofieloves.vom
KVK 68223587


Gratis verzending boven € 100,-